Overslaan en naar de inhoud gaan

Page Title
Algemene voorwaarden

Inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN  BARKEY

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten met de besloten vennootschap BARKEY, met zetel te 8790 Waregem, Stijn Streuvelsstraat 73A, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk (hierna “BARKEY” genoemd). Zodra de klant een overeenkomst aangaat met BARKEY aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de overeenkomst voortvloeien. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van BARKEY van toepassing zijn op overeenkomsten die met BARKEY worden gesloten.

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door BARKEY aangeboden producten en diensten, alsook alle door BARKEY gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes, behoudens in het geval partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing. Indien een bepaling vervat in onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. BARKEY behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege BARKEY, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails en websites. BARKEY kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. BARKEY heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van BARKEY is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten en diensten zijn louter indicatief. De website van BARKEY is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de  klant over zijn diensten en activiteiten. BARKEY heeft met betrekking tot de toegang, het reservatieproces, het naleven van termijnen of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Artikel 4. Offertes en prijzen

De offertes van BARKEY zijn vrijblijvend en één maand geldig, behoudens anders vermeld. Alle prijzen van producten en diensten zijn aangegeven in Euro en zijn exclusief 21% BTW. Offertes worden steeds opgesteld aan de hand van de gegevens verstrekt door de klant en zijn steeds voor wijziging vatbaar. Ramingen en schattingen zijn nooit bindend. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst van bewaarneming gaat slechts in voor BARKEY vanaf het ogenblik dat een voertuig werkelijk in de bewaarplaats is toegekomen en dat een volledige staat van bevinding is opgesteld en ondertekend door de klant en BARKEY. BARKEY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren aan te nemen ter bewaring, zonder verplicht te zijn de reden van weigering toe te lichten.

De staat van bevinding, opgesteld bij het binnenkomen van het voertuig en ondertekend door de klant en BARKEY, is het enige toelaatbare bewijsmiddel in geval van schade.

Voor het plaatsen van een bestelling en/of om een beroep te doen op de bewaarneming- en garagediensten, is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt en/of een beroep doet op de bewaarneming- en garagediensten, verklaart de algemene voorwaarden van BARKEY te kennen en te aanvaarden. Indien iets in het aanbod, in een offerte of nadien onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via e-mail op info@classiclegends.be ofwel via de klantendienst die alle werkdagen telefonisch bereikbaar is van 8u00 tot en met 17u30 op het nummer +3256960103. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website www.classiclegendscircle.com. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze algemene voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

Het plaatsen van een bestelling en/of het aanvaarden van een aanbod of offerte houdt een betalingsverplichting in. Indien de klant een geplaatste bestelling annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt, zal, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling of de totale verschuldigde som van de overeenkomst verschuldigd zijn, met een minimum van € 150, en dit onverminderd het recht van BARKEY om een volledige vergoeding voor de opgelopen schade te vorderen overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken moeten door de klant integraal vergoed worden.

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werken beschreven in de bestelling, de offerte of het contract moet het voorwerp uitmaken van een wijziging van het bestelformulier, de offerte of het contract. Anders wordt altijd en onherroepelijk aangenomen dat deze werken uitgevoerd zijn in overeenstemming met de mondelinge instructies van de klant.

Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BARKEY worden gecorrigeerd. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst en van de werken

BARKEY handelt zoals een goede professioneel in de sector van bewaarneming van voertuigen en garagediensten, en neemt de maatregelen die, in functie van de omstandigheden, redelijkerwijze van BARKEY mogen verwacht worden. Alle redelijke kosten die BARKEY ter behoud van een voertuig heeft moeten maken, vallen ten laste van de klant.

De klant verklaart uitdrukkelijk dat het voertuig geen verboden producten (drugs, wapens, etc.) bevat, noch bederfelijke producten bevat, geen gevaarlijke, ontvlambare of schadelijke stoffen bevat, geen schade kan toebrengen aan andere opgeslagen voertuigen of op één of andere manier gevaar inhouden of kunnen inhouden voor de volksgezondheid of de veiligheid. Het is de klant verboden gevaarlijke voorwerpen in een in bewaring gegeven voertuig te laten, zoals, maar niet beperkt tot: lucifers, patronen, kruit, brandstoffen (behoudens deze in de brandstoftank van het voertuig zelf), gas- en aerosolflessen, vet, ontvlambare producten, ongedierte of voorwerpen die schade kunnen veroorzaken. Indien blijkt dat de klant zijn verplichtingen niet is nagekomen als bedoeld onder dit artikel 8 van de algemene voorwaarden, komen eventuele schade en/of kosten die daarvan het gevolg zouden zijn ten laste van de klant.

Artikel 7. Prijsherziening

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte of overeenkomst herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p x [0,2 + {0,4 x (S/s)} + {0,4 x (I/i)}], [BV1] waarbij ‘P’ staat voor de nieuwe prijs, ‘p’ staat voor de oorspronkelijke overeengekomen prijs in de offerte of de overeenkomst, ‘S’ staat voor de nieuwe loonindex (deze geldend in de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken), ‘s’ staat voor de oorspronkelijke loonindex (deze geldend in de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte of de overeenkomst), ‘I’ staat voor de nieuwe materiaalindex (deze geldend voor de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken), en ‘i’ staat voor de oorspronkelijke materiaalindex (deze geldend voor de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte of de overeenkomst).

Artikel 8. Factuur- en betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn, tenzij anders vermeld, integraal betaalbaar in Euro op de bankrekening die is vermeld op de desbetreffende factuur, binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Wisselkoersverschillen zijn steeds ten laste van de klant. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie (3) werkdagen na de factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal aan de klant-consument een herinnering worden gestuurd. De klant dient binnen 14 dagen volgend op de datum van deze herinnering het openstaande bedrag te voldoen. Bij niet-tijdige betaling zal aan de klant een ingebrekestelling worden toegestuurd met toepassing van een forfaitair schadebeding cfr. het Wetboek van Economisch Recht dd. 1 september 2023 en een verwijlintrest van 8% per jaar, verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. In geval van staking van betaling om welke reden dan ook behoudt BARKEY zich het recht voor om niet tot levering van de goederen over te gaan of verdere werken en diensten stop te zetten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De klant is ertoe gehouden om elke situatie die tot een staking van betaling of een betalingsachterstand kan leiden onmiddellijk schriftelijk te melden aan BARKEY. Indien de factuur op verzoek van de klant op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de klant hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van BARKEY, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Schade en schademelding

BARKEY is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van haar concreet bewezen fout. Enige aansprakelijkheid van BARKEY voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten. BARKEY is tevens in het bijzonder niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, oproer, staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, neerstorten van vliegtuigen, etc., wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en de goede uitvoering van de bewaarneming onredelijk bezwarend maken. BARKEY is tevens ontlast van alle aansprakelijkheid in geval van schade die voortkomt uit de aard van het voertuig zelf of uit een verborgen gebrek van het voertuig, door oxidatie van metalen, en door het uitlopen van vloeistoffen.

Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding moet elk bezwaar tegenover BARKEY het voorwerp uitgemaakt hebben van door de klant tijdig geformuleerde opmerkingen:

  • Indien het zichtbare schade betreft: onmiddellijk bij de afhaling van het voertuig tot uiterlijk twee werkdagen na de afhaling, de dag van afhaling niet inbegrepen, via e-mail of ter post aangetekend schrijven. Indien de klant geen melding doet van zichtbare schade binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht het voertuig te hebben ontvangen in de staat waarin hij het aan BARKEY ter bewaring heeft afgegeven, behoudens tegenbewijs.
  • Indien het niet-zichtbare schade betreft: uiterlijk tot zeven werkdagen na de afhaling, de dag van afhaling niet inbegrepen, via e-mail of ter post aangetekend schrijven. Indien de klant geen melding doet van niet-zichtbare schade binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht het voertuig te hebben ontvangen in de staat waarin hij het aan BARKEY ter bewaring heeft afgegeven, behoudens tegenbewijs.

De volledige staat van bevinding, overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden opgesteld bij opname van het voertuig in de bewaarplaats en door zowel de klant als BARKEY ondertekend, is het enige toelaatbare bewijsmiddel in geval van schade. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van BARKEY en van de omvang van de schade bij de klant.

De klant is gehouden alle schade te vergoeden die door het hem ter bewaring aangeboden voertuig aan de opslagruimte, het gebouw en/of andere voertuigen zijn of worden toegebracht.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

BARKEY behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit de overeenkomst, vermeerderd met de kosten en de interesten, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen.

De klant verleent aan BARKEY een conventioneel retentierecht op alle voertuigen die hij/zij naar aanleiding van bewaarnemingsopdrachten en garagediensten aan BARKEY toevertrouwt. BARKEY kan haar retentierecht uitoefenen op deze voertuigen tot zekerheid van alle vorderingen die BARKEY heeft en zal hebben tegen de klant, zelfs al hebben deze vorderingen een andere oorzaak dan de gegeven bewaarnemingsopdracht en/of garagediensten. In geval van niet-nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, waardoor BARKEY zich dient te beroepen op de uitoefening van het retentierecht, dient de klant in te staan voor alle bijkomende kosten, zoals kosten van opslag, bewaarneming en staangelden. De verkoop geschiedt onder vorm van de vrijwillige openbare verkoop door een hiertoe door BARKEY aangestelde gerechtsdeurwaarder. De opbrengst van de verkoop wordt aan BARKEY afgestaan ten belope van haar vordering in hoofdsom, interesten en kosten. Het saldo dient gestort in de deposito- en consignatiekas, op risico van de klant. Indien de opbrengst van de verkoop onvoldoende was om de vordering van BARKEY in hoofdsom, interesten en kosten te dekken, blijft de klant het saldo verschuldigd.

 

Artikel 11. Achtergelaten voertuig

Voor voertuigen die door de klant louter voor garagediensten worden toevertrouwd aan BARKEY en waarvoor geen overeenkomst in het kader van bewaargeving is gesloten en waarbij deze voertuigen niet binnen 14 dagen na facturatie van de uitgevoerde werken opgehaald worden, wordt door BARKEY een maandelijkse stallingskost van € 125 ex. BTW per voertuig aangerekend. Deze stallingskost wordt onverminderd toegepast en apart gefactureerd voor ophaling van de wagen.

BARKEY wordt door de klant gerechtigd om, na het verstrijken van een termijn van één (1) jaar te rekenen vanaf de dag dat BARKEY de klant bij middel van aangetekend schrijven verzocht heeft het voertuig terug te nemen, het voertuig te laten verkopen of in eigendom te nemen. BARKEY wordt hiertoe eveneens door de klant gerechtigd binnen het jaar nadat de klant heeft opgehouden de vergoedingen in het kader van de bewaargeving te betalen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 12. Overmacht

BARKEY is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij BARKEY, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van BARKEY, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en BARKEY behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door BARKEY. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 14. Splitsbaarheid

De eventuele nietigheid, ongeldigheid, niet tegenstelbaarheid en/of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid, tegenstelbaarheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen zijn de rechtbanken van arrondissement West-Vlaanderen, kanton Waregem bevoegd.

Afbeelding
Classic Legends Circle: Passion, Friends & Fun

Contact us